Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Životopis

Anela Nikčević-Milković

Rođena je 1970. u Osijeku gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 1996. Akad. god. 1993./1994. provela je u Los Angelesu, USA usavršavajući engleski jezik. 1995. bila je sudionik Psihologijske ljetne škole na otoku Krku, RH. Od 1997. do 2001. radila je kao psihologinja u Centru za socijalnu skrb Gospić te je tada završila dva stupnja Bihevioralno-kognitivne terapije u Rijeci i položila stručni ispit za samostalni rad psihologa pri Ministarstvu rada i socijalne skrbi. Od 2001. zaposlena je na Visokoj učiteljskoj školi u Gospiću (danas: Odjel za nastavničke studije u Gospiću) najprije u zvanju predavača, od 2005. u zvanju višeg predavača, od 2015. u zvanju docenta, a od 2021. u zvanju izvanredne profesorice. Magistrirala je 2008. s temom Kognitivni i metakognitivni procesi pri pisanju kod studenata nižih i viših godina studija, a doktorirala je 2012. na izvandoktorskom studiju s temom Samoregulacija učenja u području pisanja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nositeljica je niza kolegija na matičnom odjelu: Uvod u razvojnu psihologiju, Dječja psihologija, Psihologija učenja, Psihologija poučavanja, Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije, Trening socijalnih vještina, Emocionalna inteligencija, Nasilje nad i među djecom, Psihologija obitelji i roditeljstva, Odgoj i obrazovanje darovitih, Partnerstvo s roditeljima, Psihologija komuniciranja i Metodologija istraživanja u odgoju i obrazovanju te joj je povjeravana nastava iz kolegija Rad s djecom s teškoćama u razvoju. Sudjelovala je u izradi i izmjenama programa u skladu s Bolonjskim procesom i smjernicama ECTS sustava te je uvela nove kolegije. Na poslijediplomskom znanstvenom studiju Društvo znanja i prijenos informacija Sveučilišta u Zadru od 2015. do danas nastavnica je na kolegiju Psihološke, socijalne i kulturne odrednice pismenosti u okviru modula Informacijske potrebe i čitateljski interesi i navike. Na stručnom studiju Veleučilišta Nikola Tesla izvodila je kolegij Interpersonalna komunikacija. Od 2020. nositeljica je i dijelom izvođač na kolegiju Pedagoška psihologija na Fakultetu za Crnogorski jezik i književnost u Cetinju, Crna Gora.

Njezin glavni znanstveni interes usmjeren je na samoregulaciju učenja te samoregulaciju učenja u području čitanja i pisanja. Stoga je danas suradnica na institucijskom znanstvenom projektu Sveučilišta u Zadru koji se bavi samoregulacijom učenja nastavnika. Usmjerena je i na teme odgoja i obrazovanja darovitih učenika, inkluzivnog odgoja, prevencije nasilja nad i među djecom i mladima, primjene IT tehnologije u odgoju i obrazovanju, emocionalne i multikulturalne pismenosti u školama te na prevenciju problema u ponašanju kod djece i mladih. U okviru tih tema objavljuje znanstvene i stručne radove, autorske knjige i poglavlja u knjigama, izlaže na znanstveno-stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu, županijskim stručnim vijećima, okruglim stolovima, tribinama te se pojavljuje u medijima. Više puta je bila pozvani predavač na znanstvenim i stručnim skupovima. Bila je mentorica na 64 diplomska i 2 doktorska rada. Studente potiče na aktivna izlaganja sudjelujući u znanstveno-stručnim skupovima te s njima objavljuje znanstvene i stručne radove. Surađivala je na 5 znanstvenih projekata te je nositeljica cijelog niza aktivnosti popularizacije znanosti. Bila je predsjednica/članica mnogih programskih i organizacijskih odbora znanstveno-stručnih skupova. Glavna je urednica/članica uredništva više zbornika radova i knjižica sažetaka sa znanstveno-stručnih skupova Dana Šime i Ante Starčevića. Članica je uredništva časopisa The Turkish Online Journal of Educational Tehnology (TOJET) od 2018. do danas te je kratko bila članica uredništva časopisa Journal of Global Education and Research (JGER) iz USA. Bila je gostujuća znanstvenica 2016. na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost u Cetinju, Crna Gora. Recenzirala je priručnike, poglavlja u knjigama te veliki broj članaka za različite znanstvene časopise i zbornike radova. Recenzirala je Odgojne i socijalizirajuće ciljeve i sadržaje HNOS-a 2005. kao članica MZOŠ te niz stručnih projekata Ministarstva zdravlja, MZOŠ i Ministarstva socijalne politike i mladih. Kao vanjski neovisni evaluator evaluirala je niz projekata financiranih iz EU fondova od 2017. do 2019.

Članica je Senata Sveučilišta u Zadru dva mandatna razdoblja od 2017. do 2025. Na matičnom Odjelu predsjednica je podružnice Alumni kluba Sveučilišta u Zadru, mentorica je asistentima iz društvenog područja znanosti, bila je predsjednica Povjerenstva za dodjelu godišnje nagrade najboljim studentima od 2014. do 2021. te je predsjednica Povjerenstva za razredbeni ispit. Od 2017. do 2024. potpredsjednica je Školskog odbora Osnovne škole dr. Jure Turića u Gospiću, a od 2019. do 2023. članica je Domskog odbora Učeničkog doma A.G. Matoš u Zagrebu. Bila je voditeljica Povjerenstva za unapređenje kvalitete četiri godine te njezin član tri godine. Bila je pročelnica Odsjeka za učiteljski studij u Gospiću Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci akad. god. 2010./2011., a akad. god. 2011./2012. i 2012./2013. bila je predstojnica Odjela za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru. 2013. i 2014. bila je predsjednica i potpredsjednica Upravnog vijeća Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću. U okviru Centra za psihosocijalnu pomoć Ličko-senjske županije pri Ministarstvu hrvatskih branitelja aktivna je u nizu stručnih poslova psihologa, a od 2021. do 2024. imenovana je glavnim psihologom u Povjerenstvu za žrtve seksualnog nasilja. Od 2001. do 2010. Županijski sud u Gospiću imenovao ju je ovlaštenim sudskim vještakom za psihologiju. 2017. vodila je nacionalni projekt Ispitivanje i analiza stanja u sustavu pružanja psihosocijalne pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji pri Ministarstvu hrvatskih branitelja (financiran EU fondom) u okviru kojeg je izradila dva nacionalna stručna elaborata. Povremeno je vanjska suradnica Centra za socijalnu skrb Gospić na poslovima voditeljice mjere nadzora nad roditeljskom skrbi te pojačane brige i nadzora.

Vodila/sudjelovala je u preko dvadeset stručnih projekata koji se odnose na prevenciju nasilja i ovisnosti, obrazovanje o ljudskim pravima, suradnju škole i roditelja, uvođenje građanskog odgoja u školama, prevenciju nasilja u mladenačkim vezama. U Studentskom savjetovalištu Sveučilišta u Zadru provodila je radionice za studente na temu Prevencija nasilja u mladenačkim vezama. Dobitnica je Priznanja UNICEF-a i Agencije za odgoj i obrazovanje za izniman doprinos i dugogodišnji rad na prevenciji i intervenciji protiv nasilja među djecom i mladima 2011. Članica je Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatske psihološke komore.

Poveznica na mrežnu stranicu u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI):

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/332352

Poveznica na mrežnu adresu osobnog profila na Google Scholar-u:

https://scholar.google.com/citations?user=X0vYc0EAAAAJ&hl=hr

Crosbi

Google scholar