Odjel za nastavničke studije u Gospiću

doc.dr. sc.Katica Balenović

ŽIVOTOPIS

          Rođena je 1965. godine u Gospiću gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu u Zadru 1988. godine diplomirala je studij engleskog jezika i književnosti te studij sociologije. Nakon završetka studija zaposlena je kao srednjoškolski profesor engleskog jezika u Gospiću i Zagrebu. Od 1995. godine uz rad u srednjoj školi radi i kao vanjski suradnik na tadašnjoj Pedagoškoj akademiji u Gospiću u zvanju predavača. Od 2003. godine do danas stalno je zaposlena na tadašnjoj Visokoj učiteljskoj školi u Gospiću (kao stručnom studiju) koja 2006. godine prerasta u Odsjek za učiteljski studij u Gospiću Učiteljskog fakulteta u Rijeci (prvo kao četverogodišnji, a zatim petogodišnji integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij), a 2011. godine postaje samostalni Odjel za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru (sveučilišni petogodišnji integrirani prediplomski i diplomski studij). U zvanje višeg predavača u području humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika izabrana je 2005. godine koji je ponovno potvrđen 2011. godine. U listopadu 2015. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti- polje filologija, grana anglistika.

       Na Visokoj učiteljskoj školi (pojačani program iz nastavnog predmeta engleski jezik) i Učiteljskom fakultetu u Rijeci, Odsjeku u Gospiću bila je nositeljica kolegija iz engleskog jezika: Jezične vježbe, fonetske vježbe, Glotodidaktika s metodikom, Engleski jezik I i II, Integrirane jezične vještine u engleskom jeziku, Dječja književnost na engleskom jeziku, Anglosaksonski svijet, Teorije učenja stranoga jezika kao i Rano učenje stranoga jezika. Na izvanrednom stručnom studiju predškolskog odgoja Učiteljskog fakulteta u Rijeci također je predavala kolegije iz engleskog jezika.

Na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru nositeljica je kolegija: Engleski jezik, Engleski jezik I i II i Integrirane jezične vještine u engleskom jeziku. Bila je mentor u izradi oko 20 diplomskih radnji studenata na stručnom i sveučilišnom učiteljskom studiju.

      2005. godine u Zadru upisuje poslijediplomski studij Europski studiji: Jezici i kulture u dodiru koji završava obranom magistarskog rada 2009. pod naslovom Motivacija odraslih učenika engleskog jezika u kontekstu globalizacije i stječe titulu magistra znanosti iz područja filologije, grana anglistika. Iste godine upisuje izvandoktorski studij koji uspješno završava 2012. godine obranom disertacije pod naslovom Kategorija određenosti i neodređenosti u međujeziku hrvatskih osnovnoškolskih učenika engleskoga kao stranoga jezika i stječe titulu doktora znanosti iz područja filologije, grana anglistika.

  Na Visokoj učiteljskoj školi u Gospiću bila je u razdoblju od 2004. do 2006. godine prodekanica za nastavu te je aktivno sudjelovala u izradi programa za četverogodišnji stručni studij razredne nastave kao i u njegovu usklađivanju s Bolonjskim procesom. U razdoblju od 2008. do 2011. godine bila je pročelnica na Odsjeku učiteljskog studija u Gospiću Učiteljskog fakulteta u Rijeci, a trenutačno je Odjelni ECTS i Erasmus koordinator. Kao vanjski suradnik predaje na Veleučilištu Nikola Tesla u Gospiću, te je programski  osmislila i vodila tečajeve engleskog jezika za odrasle (od I. do V. stupnja) u Pučkom otvorenom učilištu u Gospiću. Aktivno je sudjelovala u stručnim usavršavanjima vezanim uz unapređenje nastave i osposobljavanje sveučilišnih nastavnika pri izradi nastavnih programa prema pristupu temeljenom na ishodima učenja u organizaciji udruge Universitas i Sveučilišta u Rijeci.

Članica je Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika. Objavila je dvadesetak znanstveno-stručnih članaka. Bila je članica organizacijskih odbora znanstveno-stručnih skupova (Zavičajnost, globalizacija i škola, Gospić, 2005; skup Cjeloživotno učenje za održivi razvoj, Rijeka, 2008; skup Nove smjernice u odgoju i obrazovanju, Znanstveni prinosi Dragutina Rosandića, Gospić, 2015) te članica Međunarodnog programskog savjeta  međunarodnog znanstveno-stručnog skupa (Kulturni identitet u digitalnom dobu, Zenica, 2014). Aktivno sudjeluje na  međunarodnim i domaćim znanstvenim te znanstveno-stručnim skupovima. Teme izlaganja uglavnom su vezane uz sociolingvistiku, primijenjenu lingvistiku, posebno jezičnu kategoriju određenosti/neodređenosti te uz poučavanje engleskog jezika, napose proces istraživanja razvoja inoga jezika.

 

Crosbi

Google scholar