App

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Krešimir Žganec

Rođen je 21.4.1977. g. u Zagrebu. Prirodoslovno-matematičku gimnaziju u srednjoj školi Sesvete završio je 1995. g. Diplomirao je 2001. g. na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i stekao titulu diplomiranog inženjera biologije, smjer ekologija. Iste godine upisao je poslijediplomski studij prirodnih znanosti na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je magistrirao 2005. g. te doktorirao 2009. g. s temom doktorata „Rasprostranjenost i ekologija nadzemnih rakušaca (Amphipoda: Gammaroidea) slatkih i bočatih voda Hrvatske“.

Od svibnja 2001. do kraja 2012.g. radio je kao znanstveni novak-asistent (nakon doktorata kao viši asistent) na Biološkom odsjeku, Zoologijskom zavodu, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rad u nastavi obuhvaćao je vođenje vježbi iz kolegija vezanih uz ekologiju i ekologiju kopnenih voda.

U studenom 2012. g. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području prirodnih znanosti za znanstveno polje biologije. U srpnju 2013. g. izabran je za nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija, grana ekologija, na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću, gdje je zaposlen od 1. rujna 2013. g. Predaje kolegije: Prirodoslovlje, Ekologija, Metodika nastave prirode i društva 1, Prirodna baština Hrvatske, Nacionalni parkovi Hrvatske (sve na matičnom odjelu u Gospiću), Biogeografija s ekologijom (na Geografskom odjelu Sveučilišta u Zadru), te kolegije Prijetnje vodenim ekosustavima (sunositelj), Oceanologija i limnologija (sunositelj) i Ekologija kopnenih voda (nositelj) na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru. U ožujku 2019. g. izabran je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u području prirodnih znanosti za znanstveno polje biologije.

Područje njegovog znanstvenog rada je ekologija slatkovodnih ekosustava s fokusom na ekologiju, rasprostranjenost i biogeografiju slatkovodnih i bočatih rakušaca (Amphipoda), te ostalih slatkovodnih rakova (Decapoda, Isopoda, Mysida) i na istraživanje zajednica makroskopskih beskralješnjaka u tekućicama i jezerima, kao i ekologiju i rasprostranjenost stranih i invazivnih vrsta slatkovodnih beskralježnjaka. Osim toga, znanstveno se bavio interdiscipinarnom analizom različitih tipova promjena na riječnim ekosustavima izazvanih ljudskim djelovanjem (npr. utjecaja brana, hidromorfoloških i klimatskih promjena). U narednom razdoblju nastavit će započeta istraživanja ekologije, rasprostranjenosti i filogeografije rakova, s posebnim naglaskom na biomonitoring i određivanje interakcije onečišćenja, promijenjene hidrologije, klimatskih promjena i ostalih antropogenih utjecaja, na rakove i makrozoobentos u slatkovodnim i bočatim ekosustavima Hrvatske, s posebnim fokusom na širenje invazivnih stranih vrsta te njihov utjecaj na zajednice makroskopskih beskralješnjaka.

Do sada je objavio 26 znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom (23) i domaćom (3) recenzijom, dva poglavlja u knjizi, 11 završnih izvještaja (elaborata) i 42 sažetka sa međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.

 

Crosbi