App

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

UČITELJSKI STUDIJ - OPIS PREDMETA - 2020./2021.

Za X. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2020./2021.

 


A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:


Diplomsko istraživanje

Pedagoška dokimologija

Kultura duha