Odjel za nastavničke studije u Gospiću

UČITELJSKI STUDIJ - OPIS PREDMETA 2023./2024.

Za 10. semestar sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2023./2024.


A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:


Diplomsko istraživanje

Pedagoška dokimologija

Kultura duha