App

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

UČITELJSKI STUDIJ - OPIS PREDMETA - 2020./2021.

Za II. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2020./2021.


A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:


Psihologija djetinjstva

Morfologija hrvatskog standardnog jezika

Engleski jezik 2

Matematika 2

Geografija

Školska pedagogija

Informatika 1

Kineziloška kultura 2


A3 KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA


Građanska pismenost

Hrvatska tradicijska glazba


B) IZBORNI PREDMENTI S MATIČNOG STUDIJA


Zborno pjevanje 2

Nacionalni parkovi Hrvatske

Mediji suvremene vizualne umjetnosti